Therapie

Psychodynamische therapie

maakt gebruik van diverse vormen van therapie waaronder: Regressie- en reïncarnatietherapie, Innerlijk Kind werk, Familieopstellingen, Gestalttherapie, Traumatherapie, EMDR, Voice Dialoque en NLP. Ook ben ik geschoold in de Contextuele therapie, de Systeemtherapie en werk ik met Hechtingstherapie.

Tijdens het therapieproces wordt er op verschillende niveaus en manieren gewerkt: mentaal, emotioneel, fysiek, gedragsmatig, energetisch en sociaal/relationeel.

Relatietherapie 

In het proces waarbij de verliefdheid zich gaat verdiepen naar liefhebben, verwordt de partner soms tot een spiegel waarin onze oude pijnen reflecteren. Oude pijn opgelopen in ons eerste liefdescontact, nl. met onze ouders, projecteren we op de ander en die projecteert zijn of haar pijn weer op jou. Stellen we de ander verantwoordelijk voor onze pijn, dan begint de strijd. We komen in verstrikkingen terecht die de liefde niet voeden maar juist ondermijnen. Durf je naar de pijn te kijken als iets van jezelf, dan kun je de relatie gebruiken om te helen. Loop je voor de pijn weg en besluit je uit de relatie te stappen, dan ontneem je jezelf de kans om een diepe verbintenis aan te gaan met de ander én met jezelf! In de therapie worden de volgende onderwerpen behandeld: Begrijpen hoe liefde en verbinding (hechting) werken; Waar gaat het vaak mis?; Opzoeken en vinden van de zere plekken uit de eigen geschiedenis; Het bouwen aan een veilig fundament waarop moeilijke dingen besproken kunnen worden. Relatietherapie richt zich op het herstellen of aangaan van een veilige en ondersteunende verbinding in de partnerrelatie. Deze vorm van therapie geef ik samen met mijn partner en man Stephan Stokvis, psycholoog en coach bij In je Kracht

Psychosociale therapie

is een cognitieve benadering die gericht is op inzicht. De therapie wordt ingezet bij problemen die zich afspelen op het persoonlijke en relationele vlak of werkgerelateerd zijn. Je leert op een andere manier naar jezelf kijken en naar datgene wat je bezighoud. Van belang in de begeleiding is de afstemming op de hulpvraag en behoeften van de cliënt, met nadruk op de positieve mogelijkheden die aanwezig zijn. De psychosociale therapie benadert de mens vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat de mens als één geheel wordt gezien en dat er samenhang is tussen lichaam, geest en ziel. 

Regressietherapie

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaring die ten grondslag liggen aan de huidige problemen of klachten. 

Deze therapievorm gaat ervan uit dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een aanwijsbare oorzaak heeft. Deze oorzaak is vaak te vinden in de onverwerkte ervaringen uit het verleden. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze, vaak traumatiserende, ervaringen opgespoord, vindt herbeleving plaats en wordt de ervaring alsnog verwerkt. 

Tijdens de herbeleving ben je je bewust van het contact met de therapeut terwijl je tegelijkertijd beelden en gevoelens uit het verleden ervaart. Dan ontdek je ook hoe deze ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt in je huidige leven. Deze manier van werken leidt tot bewustwording en activeert het zelfhelend vermogen.

 

Reïncarnatietherapie 

gaat er vanuit dat klachten ook in een verder verleden kunnen ontstaan en gaat daardoor verder terug in de tijd. Voorbij het tussenbestaan (bestaan tussen de levens in) naar vorige levens en zelfs tot naar je oorsprong. Voor het onderbewustzijn van de mens maakt het daarbij niet uit of iets kort of zeer lang geleden is gebeurd; door er contact mee te maken krijg je toegang. De herbeleving wordt op vier niveaus doorgewerkt: mentaal, emotioneel, lichameljk en spiritueel en heeft haar anker in het hier en nu. Deze inzichtgevende therapievorm is kortdurend en resultaatgericht. Bij meer dan 50% van de mensen verdwijnen hun klachten geheel of gedeeltelijk, terwijl nog eens 25% verbetering ervaart.

Innerlijk kind werk

werkt met ervaringen die in ons jonge leventje een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt. Dergelijke ervaringen kunnen te sterk geweest zijn voor het kind om te verwerken. Deze achtergebleven stukjes kind in ons draaien nog altijd hun filmpje van toen af en geven ons weer het bijbehorende gevoel van toen. Op deze manier geven wij onze eigen pijn en angsten onbewust ook weer mee aan onze kinderen. De geschiedenis kan zich weer herhalen. Maar diep in ons zit nog altijd dat begaafde kindje dat nog precies weet wat goed voor hem of haar is en wat het in de wereld komt doen.

Clientcentered therapie

Clientcentered therapie is persoonsgericht en niet uitsluitend op symptomen of klachten. Deze benadering helpt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Je leert jezelf kennen, de eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor de symptomen verdwijnen.

Systeemtherapie

heeft als kenmerk de aandacht voor de rol van de belangrijke relaties in je leven, zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's. Er wordt gekeken naar de onderlinge interactiepatronen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook eventuele afwezigen in de familie kunnen een belangrijke rol hebben. 

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context (omgeving) speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Deze gesprekken zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. 

Contextuele therapie 

is een therapeutische benadering die problemen en klachten niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen binnen de families. Iedereen wordt geboren in een familie, waarin we belangrijke ervaringen opdoen. Hoe we opgroeien bepaalt voor een belangrijk deel hoe we ons later gaan verhouden tot onze partner, eventuele kinderen en belangrijke anderen. We hebben in ons gezin van herkomst allerlei lessen over het leven geleerd, we worden er als het ware door gevormd. Kenmerken, gedragingen, gevoeligheden en ook gebeurtenissen van de familie neem je met je mee. Ze worden als het ware doorgegeven van ouder op kind. Veel van onze moeilijke gevoelens, teleurstellingen en pijn zijn daar ontstaan, evenals onze vreugde en gevoelens van veiligheid en geborgenheid. Dit kan een last vormen, maar ook een hulpbron zijn. Het vormt als het ware de schade en schatten in iemands bestaan.

Vanuit de contextuele benadering wordt bij de problemen in gezins- en familierelaties vooral gekeken naar mogelijke hulpbronnen voor verlichting van de lasten of herstel. De contextuele benadering leert mensen de schade in hun leven om te gaan zetten in schatten. Het belang om met elkaar in gesprek te komen rondom de pijn en/of de verlangens in relaties, die niet eerder uitgesproken konden worden. Zichzelf en de ander te ontschuldigen van het door elkaar en aan elkaar aangedane onrecht. Zich te verbinden met belangrijke anderen.

Familieopstellingen

is een manier om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen er zelf bij te halen. Door mensen of objecten als 'representant' voor familieleden of voor patronen op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en tot het probleem verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Door bewust veranderingen in de opstelling aan te brengen, is het mogelijk om oude pijn los te laten en vindt heling plaats. Er wordt op een diep niveau bevrijding, harmonie en kracht ervaren. De vier belangrijke basisprincipes van dit werk zijn: ordening in het systeem, erkenning, erbij horen en balans in het geven en nemen.

EMDR

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een vorm van therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan van een 'trauma'. Het is een redelijk nieuwe vorm van therapie. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere angstklachten, die in relatie kunnen staan met een trauma. Wat wel belangrijk is, is dat de klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan of EMDR echt werkt. Uit resultaten blijkt dat clienten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na drie tot vier sessies in staat om de normale bezigheden weer op te pakken.

Gestalt therapie 

is een ervaringsgerichte therapie, die de ontplooiing van de totale persoon bevordert. Dit gebeurt door te werken aan en het herstellen van het evenwicht tussen denken, voelen en handelen; tussen lichaam, emoties en verstand. In dit proces van heelwording kun je onafgemaakte zaken uit het verleden afmaken en nieuwe stappen uitproberen. Onafgemaakte zaken werken door als storingen op lichamelijk, psychisch, relationeel en zingevingsvlak. Gestalt werkt in het HIER en NU. Er wordt gewerkt aan bewustwording van wie jij bent en aan hoe je met jezelf en anderen omgaat. Het zoeken naar het 'waarom' wordt vervangen door het onderzoeken van het 'hoe'. De vraag bijvoorbeeld 'Waarom ben ik zo geremd?' wordt een onderzoek naar 'Hoe rem ik mezelf af?'. In Gestalt therapie worden oefensituaties gecreëerd om onaffe situaties en houdingen op te sporen, uit te werken en los te laten. In dit proces zijn zowel angsten, dromen, irritaties, gevoelens van onvrijheid, lusteloosheid, verdriet, als ook ervaringen van voldoening, blijheid en kracht van groot belang. Er wordt gewerkt met lichaamstaal, fantasie-oefeningen en Gestalt dialogen. Hierdoor kun je je bewust worden van wat je eigenlijk 'wilt' en daardoor afstand doen van dwangmatig 'moeten'.

Voice Dialogue 

is een middel om elk deel van onszelf een stem te geven en eens uit te laten praten. Hierdoor krijgen we een steeds groter inzicht in die zaken die ons drijven, hetgeen leidt tot een groter en ruimer bewustzijn. Niet meer en niet minder dus. De ervaringen die je met Voice Dialogue op kunt doen, kunnen zo diepgaand zijn, dat je een intense verrijking van jezelf kunt ervaren. Dit betekent dat Voice Dialogue niet op de eerste plaats een therapie is, maar een methode om tot een bewustzijn te komen, waarin ruimte is voor elk aspect van ons zijn. Voice Dialogue helpt zo een bewustzijnstransformatie op gang te brengen. Dit proces van verandering heeft dan ook een ontwik­keling tot een verder gaande persoonlijke groei tot gevolg. In Voice Dialogue komt enerzijds het werken aan problemen, en anderzijds de persoonlijke groei samen.

Hechtingstherapie

is een kortdurende, snelle en effectieve therapie, waarbij de hechtings verstorende gebeurtenissen worden geinventariseerd, waarna de pijnlijke gevoelens rondom deze gebeurtenissen worden verwerkt. Hiermee wordt de verbinding hersteld. 

 Een slechte hechting bij kinderen kan herkend worden aan de volgende effecten:

  • Geremde kinderen die snel afwisselend blij, verdrietig of boos zijn. De ene keer zoeken ze toenadering.
  • De andere keer weren ze af. Soms nemen ze afstand, willen niet getroost worden en zijn erg op hun hoede.
  • Ontremde kinderen, herkenbaar als allemansvriend. Ze gaan oppervlakkige relaties aan, waarin ze in hun kritiekloze vriendelijkheid weinig geremd zijn.

Een slechte hechting bij volwassenen is herkenbaar aan de volgende effecten:

  • Vastklampen aan hun partner in relaties. Dit kan gepaard gaan met jaloezie of angst om in de steek gelaten te worden.
  • Angst voor intens contact, nabijheid of intimiteit.
  • Een beklemmende behoefte om voor iemand te zorgen.
  • De wens alles alleen te willen doen; geen hulp vragen en zich groot houden.

 

Mijn praktijk is in Lochem gevestigd.

Lochem is goed bereikbaar vanuit de provincies Gelderland en Overijssel, en vanuit de regio's de Achterhoek, Salland en Twente.